Comisia Europeană: Integrarea politicilor durabile pentru viitorul european

Comisia EuropeanăComisia Europeană
Vă rugăm să împărtășiți această poveste!

Tehnocrații din UE intenționează pe deplin să „integreze” obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU în cadrul politicilor UE. Poate că termenul „transformare profundă” se potrivește mai bine.  Editor TN

Comunicare cu privire la următorii pași pentru un viitor european durabil, prezentat de vicepreședintele Timmermans, cuprinde dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile, precum și a guvernării, în cadrul UE și la nivel global. Dezvoltarea durabilă este o responsabilitate comună a Uniunii Europene, a statelor membre și a tuturor părților interesate. Este o agendă comună pentru cetățeni, organizații și afaceri în viața și operațiunile lor de zi cu zi. Societatea în mare are nevoie să înrădăcească sustenabilitatea ca principiu orientativ în numeroasele alegeri pe care fiecare cetățean, companie și societatea civilă le face în fiecare zi. Această comunicare se alătură SDG-urilor din agenda 2030 la cadrul politicilor europene și la prioritățile Comisiei, evaluând locul în care ne aflăm, identificând cele mai relevante preocupări de durabilitate și asigurându-ne că toate acțiunile și inițiativele noastre politice, în cadrul UE și la nivel global, iau ODD pe bord la început.

Care sunt obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD)?

2015 a marcat un an definitoriu pentru dezvoltarea durabilă la nivel mondial. Liderii mondiali au adoptat la 70th Adunarea Generală a ONU pe 25 2015 septembrie un nou cadru global de dezvoltare durabilă: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (în continuare „Agenda 2030”) având la bază obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).

UE a jucat un rol esențial în conturarea Agendei 2030 globale, care a devenit acum planul mondial pentru dezvoltare durabilă globală. Agenda 2030 reprezintă un angajament de eradicare a sărăciei și de realizare a dezvoltării durabile până în 2030 la nivel mondial. Cele 17 ODD și cele 169 de obiective asociate acestora sunt de natură globală, aplicabile universal și interconectate. Agenda 2030 integrează în mod echilibrat cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile.

Cum va implementa Comisia ODD?

UE va implementa Agenda 2030 și ODD-urile, împreună cu statele sale membre, în conformitate cu principiul subsidiarității. Răspunsul UE la Agenda 2030 va include două fluxuri de lucru: primul este integrarea ODD în cadrul politicilor europene și în prioritățile actuale ale Comisiei; al doilea este lansarea reflecției asupra dezvoltării în continuare a viziunii noastre pe termen lung și a focalizării politicilor sectoriale după 2020, pregătindu-se pentru implementarea pe termen lung a ODD.

Dezvoltarea durabilă necesită o abordare politică holistică și intersectorială pentru a se asigura că provocările economice, sociale și de mediu sunt abordate împreună. Noua structură a Comisiei cu vicepreședinți și o abordare bazată pe proiecte este un instrument important care facilitează acest mod de lucru, creând o agendă mai concertată și care se consolidează reciproc. Primul vicepreședinte va juca un rol de coordonare în desfășurarea activității Comisiei în implementarea activă a Agendei 2030.

Comisia integrează dezvoltarea durabilă în toate politicile europene și folosește instrumente precum evaluările impactului pentru a evalua impactul asupra mediului, social și economic, astfel încât sustenabilitatea să fie considerată în mod corespunzător și luată în considerare. Evaluările ex post ale legislației trebuie, de asemenea, să analizeze toate cele trei dimensiuni într-o puternică integrare abordare.

ODD reprezintă o agendă de colaborare între toate nivelurile guvernului și societatea civilă, semnată de toți membrii ONU. Implementarea va fi înaintată în parteneriat cu toate părțile interesate. În acest scop, Comisia va lansa o nouă platformă cu mai multe părți interesate.

Cum va măsura Comisia implementarea ODD?

Urmărirea progresului într-un mod sistematic și transparent este esențială. UE, în coordonare cu statele sale membre, se angajează să joace un rol activ la fiecare nivel, să maximizeze progresul în direcția ODD, să asigure responsabilitatea față de cetățeni și să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă.

Comisia de statistică a ONU a convenit, în martie 2016, un cadru de indicatori care să includă indicatori 230 ca punct de plecare practic pentru monitorizarea globală. La nivel național, statele membre sunt solicitate de către Națiunile Unite să instituie sisteme pentru măsurarea progreselor și raportării. Comisia va contribui prin monitorizarea, raportarea și revizuirea progreselor către obiectivele de dezvoltare durabilă în contextul UE.

O primă imagine de ansamblu asupra poziției UE și a statelor sale membre în ceea ce privește ODD poate fi găsită în publicația Eurostat emisă în paralel cu prezenta comunicare. Începând cu 2017, Comisia va efectua o monitorizare periodică mai detaliată a obiectivelor de dezvoltare durabilă într-un context al UE, dezvoltând un cadru de referință pentru acest scop și bazându-se pe gama largă de monitorizare și evaluare continuă la nivelul întregii Comisii, agenții, europene externe Serviciul de acțiune și statele membre.

Cum va finanța Comisia punerea în aplicare a ODD?

Bugetul UE completează bugetele naționale și setul larg de politici și instrumente de reglementare ale UE pentru a aborda provocările atât la nivel european, cât și la nivel internațional. Comisia a încorporat deja în mare măsură dimensiunile economice, sociale și de mediu, care se află în centrul ODD, în bugetul UE și în programele de cheltuieli. Cadrul de performanță al programelor de cheltuieli ale UE pentru 2014-2020 conține deja elemente relevante pentru a raporta cele trei dimensiuni. Inițiativa bugetului UE axat pe rezultate (BFOR) își propune, de asemenea, să se asigure că fiecare euro din banii contribuabililor europeni cheltuiți contribuie cât mai mult la îmbunătățirea viitorului nostru. Privind în viitor către cadrul financiar multianual după 2020, Comisia va explora modul în care bugetele UE și programele financiare viitoare pot continua să contribuie în mod adecvat la livrarea agendei 2030 și să sprijine statele membre în eforturile lor.

Cum contribuie cele 10 priorități politice ale Comisiei Juncker la realizarea ODD?

Agenda politică a Comisiei actuale este axată pe locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice. zece priorități din agendă se referă la provocările cheie pentru Europa. Multe dintre obiectivele de dezvoltare durabilă sunt profund legate de aceste provocări și de obiectivele Comisiei în cadrul celor zece priorități, inclusiv tranziția către o economie circulară, uniunea energetică, educație de calitate, formare și garanția pentru tineri, finanțe durabile și Pilonul european al drepturilor sociale. . Exploatarea pe deplin a sinergiilor dintre ODD și cele mai înalte priorități ale Comisiei, asigură o proprietate politică puternică și evită ca implementarea ODD să aibă loc în vid politic.

Cum contribuie alte politici ale UE la realizarea ODD?

O descriere completă a modului în care politicile și acțiunile europene contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă este prezentată în documentul de lucru al personalului care însoțește această comunicare. Pentru fiecare dintre SDG-urile 17, sunt rezumate acțiunile cele mai relevante pe care Uniunea Europeană le întreprinde.

Exercițiul de cartare arată că politicile UE actuale abordează toate obiectivele 17. Strategia Europe 2020 joacă un rol important în abordarea mai multor ODD. În timp ce Europa poate puncta realizări și progrese bune sub toate obiectivele, implementarea consolidată și acțiunile focalizate în toate domeniile vor fi necesare pentru punerea în aplicare a agendei complete de către 2030. Instrumentele utilizate pentru a furniza ODD individuale depind de încărcarea responsabilităților între UE și statele membre.

Cum va promova UE 2030 Agenda în întreaga lume?

Viziunea Agendei 2030 este pe deplin în concordanță cu obiectivele acțiunii externe ale UE, inclusiv urmărirea dezvoltării durabile. Strategia globală privind politica externă și de securitate pentru Uniunea Europeană stabilește direcția strategică pentru acțiunea externă a UE și identifică legături clare cu Agenda 2030. Acesta subliniază importanța unei abordări cuprinzătoare în acțiunile externe ale UE și necesitatea unei abordări integrate a UE pentru a spori impactul UE în reacția și prevenirea conflictelor și crizelor violente, precum și a îmbunătățirii coerenței dintre UE și statele sale membre.

ODD-urile vor reprezenta o dimensiune transversală a întregii activități de promovare a strategiei globale. Strategia globală subliniază că există o legătură directă între securitatea și prosperitatea noastră în regiunile noastre înconjurătoare, inclusiv extinderea UE și țările vecine. Eșecul ODD, promovarea rezilienței statelor și societăților la toate nivelurile este o modalitate de a promova stabilitatea și dezvoltarea durabilă la nivel global, consolidând în același timp securitatea și prosperitatea Europei.

Noul consens european privind dezvoltarea - pentru care este prezentată astăzi o propunere de către Comisia Europeană - va fi un element important al răspunsului global al UE la provocarea Agendei 2030 de a eradica sărăcia și de a atinge dezvoltarea durabilă până în 2030 la nivel mondial. Propunerea Comisiei propune o viziune și un cadru de acțiune comune pentru toate instituțiile UE și toate statele membre, încadrate în jurul celor cinci teme cheie ale Agendei 2030: oameni, planetă, prosperitate, pace și parteneriat. El pune un accent deosebit pe factorii transversali ai dezvoltării, precum egalitatea de gen, tineretul, energia durabilă și acțiunea climatică, investițiile, migrația și mobilitatea, și urmărește să mobilizeze toate mijloacele de implementare: ajutor, investiții și resurse interne, susținute de o soliditate politici.

Politica de dezvoltare a UE ghidată de noul consens european privind dezvoltarea, politica de extindere a UE, politica europeană de vecinătate, Planul european de investiții externe, asistența umanitară a UE și politica comercială a UE, precum și parteneriatul reînnoit cu Africa, Caraibe și Pacific, vor fi toate să aducă o contribuție importantă la realizarea ODD.

Ce urmeaza?

Comisia va integra obiectivele de dezvoltare durabilă în politicile și inițiativele UE, cu dezvoltarea durabilă ca principiu esențial pentru toate politicile sale. Acesta își va folosi instrumentele de reglementare mai bune pentru a se asigura că dimensiunea durabilității este inclusă în politicile sale. Politicile existente și noi ar trebui să ia în considerare cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - socială, de mediu și economică - într-un mod echilibrat. Începând cu anul 2017, Comisia va furniza rapoarte periodice despre progresele UE către punerea în aplicare a Agendei 2030 și va lansa lucrări de reflecție privind dezvoltarea în continuare a unei viziuni pe termen mai lung într-o perspectivă post 2020.

Pentru a promova dezvoltarea durabilă în întreaga lume, UE va continua să colaboreze cu partenerii externi, folosind toate instrumentele disponibile în cadrul politicilor sale externe și sprijinind în special eforturile din țările în curs de dezvoltare prin implementarea noului Consens.

De asemenea, Comisia va lansa o platformă cu mai multe părți interesate, cu rol în monitorizarea și schimbul de bune practici privind implementarea SDG în sectoare, la nivelul statelor membre și la nivelul UE.

La 20 decembrie, Comisia va organiza la Bruxelles o conferință privind ODD: „Răspunsul Europei la provocările de durabilitate. Realizarea Agendei ONU 2030. ” Cu mai multe difuzoare de nivel înalt.

Citește povestea completă aici ...

Mă abonez
Anunță-mă
oaspete

0 Comentarii
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile